ICE BIS 2009 FIN Financijsko poslovanje

Glavna knjiga i saldakonti - obuhvaća segment poslovnog informiranja koji se u knjigovodstvenoj terminologiji naziva glavna knjiga, kao i čitav niz drugih knjigovodstvenih evidencija kao što su saldakonti kupaca i dobavljača u kunama i u neograničenom broju stranih valuta s automatskim obračunom tečajnih razlika, odnosno s mogućnošću dobivanja devizne bilance u svim valutama knjiženja i u kunama. Pogonsko knjigovodstvo koje još nazivamo troškovno knjigovodstvo omogućuje praćenje troškova i prihoda na nivou radnog naloga za mjesto troška, te usporedbu s planiranim veličinama. Moguće je definirati vlastite izvještaje, napraviti export u druge programe npr. Excel i s..

 • Matični podaci i parametri aplikacije
 • Unos dokumenata-knjiženje
 • Preuzimanje podataka iz ostalih aplikacija
 • Izvješća iz glavne knjige (dnevnik, kartice, bilance, novčani tijek,…)
 • Izvješća iz glavne knjige za potrebe plana i analize (pogonsko)
 • Izvješća iz saldakonti (kartice, izvodi otvorenih stavaka)
 • Izvješća iz deviznih saldakonti (kartice, izvodi otvorenih stavaka)

Likvidatura i platni promet - omogućava korisniku jednostavnu pripremu i odabir računa za plaćanje, te ispis virmana po različitim kriterijima koje zadaje sam korisnik.

 • Matični podaci i parametri aplikacije
 • Unos dokumenta Izvješća (knjiga ulaznih računa)
 • Virmani
 • Blagajna
 • Kompenzacije i cesije

Obračun PDV - omogućava obračun poreza na dodanu vrijednost prema važećim zakonskim propisima.

 • Obračun PDV
 • Knjiga izlaznih računa
 • Knjiga ulaznih računa

Obračun kamata - omogućava jednostavan obračun kamata na zakašnjela plaćanja na temelju evidencija u salda kontima ili za proizvoljno unesene podatke.

 • Matični podaci i parametri aplikacije
 • Obračun kamata - na osnovu podataka saldakonti
 • Obračun kamata - na osnovu ručnog unosa

ICE BIS 2009 HCM Ljudski resursi

Obračun plaća i kadrovska evidencija - efikasan i prilagodljiv modul za obradu i vođenje knjigovodstva plaća djelatnika, neovisan o tipu obračuna s automatskim knjiženjem obračuna u glavnu knjigu i pogonsko knjigovodstvo, odnosno kadrovski informacijski sustav namijenjen svima koji se susreću s potrebom za brzim i kvalitetnim informiranjem i praćenjem podataka o djelatnicima poduzeća putem standardnih listi ili pomoću generatora vlastitih listi.

 • Matični podaci i parametri aplikacije
 • Unos evidencije rada
 • Obračun
 • Ispis rekapitulacija i zakonom propisanih obrazaca
 • Virmani
 • Izvješća

ICE BIS 2009 RK Robno materijalno i komercijalno poslovanje

Robno materijalno knjigovodstvo - omogućava vrijednosno i količinsko praćenje zaliha trgovačke robe, repro materijala i gotovih proizvoda, s mogućnošću dobivanja neophodnih informacija za planiranje nabave i prodaje trgovačke robe, izradu kalkulacija, praćenje realizacije prodaje robe, te automatsko generiranje računa na osnovu otpremnica. Radni nalozi s pripadajućim normativima vremena i materijala omogućavaju praćenje tokova proizvodnje. Sve promjene nastale u robno materijalnom knjigovodstvu mogu se na osnovu predložaka za knjiženje automatski knjižiti u glavnu knjigu.

Nabava

 • Ugovori dobavljača
 • Narudžbe dobavljačima

Prodaja

 • Ugovori kupaca
 • Ponude
 • Narudžbe kupaca

Dokumenti

 • Primka, Primka-kalkulacija
 • Otpremnica, Izdatnica, Račun
 • Dostavnica-kalkulacija
 • Radni nalozi

Analiza (pregledi, izvještaji)

 • Realizacija, razlike u cijeni, rentabilnost,…

ICE BIS 2009 OS Knjigovodstvo imovine

Osnovna sredstva i sitni inventar - omogućava vođenje analitičke evidencije, praćenje i knjigovodstveni obračun amortizacije stalnih sredstava poduzeća. Evidencijom su obuhvaćeni i raspored sredstava u amortizacijske skupine, smještaj i slično.

 • Matični podaci parametri aplikacije
 • Unos dokumenata
 • Obračun amortizacije
 • Inventura
 • Izvješća

ICE BIS 2009 MIS izvještajni modul za upravljanje

Ovaj modul predstavlja mogućnost izvještajne integracije iz svih preostalih modula s prilagodbom za pojedini nivo upravljanja (Management Information System). Razvojno je pripremljen - potrebno je obaviti njegovo parametriranje i uvođenje.

MIS